Rektifikatiounen
Rektifikatioune
Richtigstellung Berichtigung
rectification correction
rectification
retificação correção
an der leschter Versioun vum Gesetzestext mussen nach e puer Rektifikatioune gemaach ginn