Relektüren
Relektüre
Korrekturlesen
relecture correction, révision
proof-reading
revisão de textos
bei der Relektür vum Manuskript si mer nach e puer Tippfeeler opgefall