kee Pluriel
Relevanz
importance portée
relevance
relevância importância
ech stellen d' Relevanz 1 vun dengen Aussoen a Fro