Reliounsunterrechter
1
Religionsunterricht
cours d'instruction religieuse
religious education
aulas de religião catequese
de Paschtouer huet am Reliounsunterrecht d' Bibel 1 erkläert
am Reliounsunterrecht léieren d' Kanner 1 déi heefegst Gebieder