Remplaçanten
Remplaçantë
Ersatzmann Aushilfskraft
remplaçant
substitute replacement
substituto
well de Viraarbechter esou laang krank war, huet d' Firma 1 missen e Remplaçant astellen
Ersatz
Remplaçant
Ersatz