hunn
renaturéiert
transitiv
renaturieren
renaturer
to restore to a natural state
renaturalizar
an eiser Gemeng gëtt d' Baach 1 renaturéiert