hunn
geréngt
intransitiv
ringen einen Ringkampf führen
lutter au corps à corps
to wrestle
lutar corpo a corpo
déi zwee Bouwe rénge matenee fir ze kucken, wien dee Stäerksten ass