hunn
renovéiert
transitiv
renovieren
rénover réhabiliter
to renovate
renovar remodelar reabilitar
d' Fassad 1 vum Stadhaus gëtt renovéiert
mir renovéieren déi al Scheier selwer