1
Renten
Rente
Rente
pension (de retraite)
(retirement) pension
pensão de reforma
mat esou enger daierlecher Rent mécht ee keng grouss Spréng
an zwee Joer hunn ech d' Rent 1 an zwee Joer sinn ech pensionéiert
Pensioun
2
Renten
Rente
Invalidenrente
allocation d'invalidité
disability pension disability living allowance
pensão de invalidez
zanter mengem Accident kréien ech eng Rent
3
kee Pluriel
(ständige) finanzielle Belastung
charge financière (permanente)
(constant) financial strain
carga financeira (permanente)
all Dag an de Restaurant iesse goen, dat gëtt eng Rent
et ass eng Rent , 1 dat grousst Haus an der Rei ze halen!
4
op de Rente liewen
Privatier sein
être rentier mener une vie de rentier
to have independent means
viver dos rendimentos
dee Kärel brauch net schaffen ze goen, e lieft op de Renten
fir op de Renten ze liewen, muss een e gewëssent Verméigen hunn
1
Rent
Pensioun