Rentner
Rentner
retraité
pensioner
reformado
dat neit Gesetz féiert zu engem Desavantage fir déi kleng Rentner
Pensionnaire
Rentner
Pensionnaire