Repserten
Repserte
EGS
Rülpser
rot
burp belch
arroto
däi Repsert huet een am ganzen Haus héieren!