Reservatiounen
Reservatioune
1
Reservation Buchung
réservation fait de (faire) retenir
reservation booking
reserva marcação
mir mussen d' Reservatioun 1 vum Hotel nach virun der Rees confirméieren
2
Buchungsbestätigung Schriftstück
(document de) réservation (confirmation de) réservation
booking confirmation document
prova de reserva confirmação de reserva
ech hunn eis Reservatioun vertässelt
op der Reservatioun steet, datt eist Hotelzëmmer vun zwielef Auer u fräi ass