hunn
resignéiert
intransitiv
resignieren aufgeben
se résigner
to give up
resignar-se
och wann deng Méi ëmsoss war, däerfs de elo net resignéieren ! 1
kapituléieren
opginn
resignéieren
kapituléieren
opginn