kee Pluriel
Resozialisierung
réinsertion (sociale)
resocialization
reintegração (social)
e Psycholog këmmert sech ëm d' Resozialiséierung 1 vun de Prisonéier