jeweilig
respectif
respective
respetivo adequado, correspondente
um Formulaire muss de déi respektiv Caseën ukräizen
déi verschidde Prozedure ginn an deene respektiven Texter erkläert
jeeweileg
respektiv
jeeweileg