beziehungsweise genauer gesagt
respectivement plus exactement
or rather and ... respectively
respetivamente mais precisamente
mir mussen déi lescht Ännerungen nach am Text androen, respektiv vereenzelt Feeler verbesseren
déi Virschléi respektiv Iddie gefale mer ganz gutt
jeeweileg