Respektspersounen
Respektspersoune
Respektsperson
personne respectée personne ayant droit au respect
person commanding respect person in authority
pessoa de respeito
dee jonke Professer huet et schwéier, als Respektspersoun unerkannt ze ginn