hunn
responsabiliséiert
transitiv
zu Verantwortungsbewusstsein erziehen
responsabiliser
to give a sense of responsibility
responsabilizar incutir o sentido de responsabilidade em
de But vun där Campagne ass et, déi Jugendlech am Stroosseverkéier ze responsabiliséieren