Ressorten
Ressorte
1
Zuständigkeitsbereich Ressort
ressort attribution, compétence
department competence responsibility
alçada competência
no de Wale goufen d' Ressorte 1 vun de Regierungsmemberen nei opgedeelt
déi dote Problematik fält net a mäi Ressort
2
Zuständigkeitsbereich geografischer Sektor
ressort secteur (géographique) de compétence
(geographical) area of responsibility
área (geográfica) de competência
eisen Inspekter huet dee gréisste Ressort vum Land