Restriktiounen
Restriktioune
Einschränkung Beschränkung
restriction limitation
restriction condition
restrição limitação
dat neit Gesetz gesäit eng Rei Restriktioune bei der Juegd vir
Aschränkung
Restriktioun
Aschränkung