Resümmeeën
Resümmeeë
Zusammenfassung Kurzfassung
résumé
résumé summary abstract
resumo
am Exame mussen d' Kandidaten 1 de Resümmee vun engem engleschen Text maachen
op dësem Site kanns de de Resümmee vun der Etüd noliesen
ech zielen der elo net déi ganz Geschicht, ech maachen der just e klenge Resümmee
Zesummefaassung
Resümmee
Zesummefaassung