Revolveren
Revolvere
Revolver
révolver
revolver
revólver
obschonn de Gangster e Revolver bei sech hat, huet de Keessjee d' Suen 1 net erausginn