hunn
revoquéiert
transitiv
1
aufheben für nichtig erklären widerrufen
révoquer déclarer nul
revogar declarar sem efeito
de Jurist huet drop higewisen, datt deen Artikel am Gesetz ni revoquéiert gouf
d' Madamm 1 ass bei den Notaire gaangen, fir hiert éischt Testament ze revoquéieren
2
seines Amtes entheben
révoquer relever de ses fonctions
exonerar do cargo
wéinst der Korruptiounsaffär huet d' Regierung 1 decidéiert, de schëllege Beamten ze revoquéieren