Revuen
Revuë
1
Zeitschrift Magazin
revue magazine
magazine
revista publicação
bei mengem Dokter leien am Wartesall ëmmer nëmmen ural Revuen
Illustréiert
Zäitschrëft
2
Kabarettstück
revue spectacle satirique
revue
revista espetáculo
zum Schluss vum Joer féiert eise Veräin eng Revue op
3
Revue passéieren
Parade abnehmen abschreiten Truppen
passer en revue
to take the salute
passar revista a
bei der Staatsvisitt huet de President mat sengem Gaascht d' Truppe 1 Revue passéiert
am Joresréckbléck goufen d' Haaptevenementer 1 nach eng Kéier Revue passéiere gelooss am Joresréckbléck gouf un d' Haaptevenementer 1 erënnert
1
Revue
Zäitschrëft
Illustréiert