hunn
rezitéiert
transitiv
rezitieren
réciter avec une certaine solennité
recitar declamar
am Diktiounscours kanns de léieren, Gedichter ze rezitéieren
an der Moschee rezitéiert den Imam (Passagen) aus dem Koran