kee Pluriel
Rheumatologie
rhumatologie
rheumatology
reumatologia
an der Rheumatologie gëtt intensiv gefuerscht, fir Rheuma endlech kënnen ze heelen