Riednerpulter
Rednerpult
pupitre (de conférencier)
lectern
tribuna púlpito
de Politiker huet am Laf vu senger Ried e puermol mat der Fauscht op d' Riednerpult 1 geschloen
Pult