Riewen
Riewe
Rebe Weinrebe
(pied de) vigne cep
(grape)vine
videira cepa
mäi Papp huet eng Rief bei d' Pergola 1 geplanzt
déi krank Riewe goufe vum Wënzer duerch neier ersat
Wäirief
Rief
Wäirief
Riefstack