Riefstäck
Rebstock Weinstock
(pied de) vigne
(pé de) videira
mäi Papp huet e Riefstack bei d' Pergola 1 geplanzt
déi krank Riefstäck goufe vum Wënzer duerch neier ersat
Rief
Wäirief
Riefstack
Rief
Wäirief