rechter Hand auf der rechten Seite
sur sa droite à droite
à direita do lado direito
wann s de an d' Duerf 1 erafiers, hues de rietserhand eng Tankstell
wann s de a Richtung Norde kucks, gesäis de rietserhand de Kierchtuerm a lénkerhand de Bësch
riets
rietserhand
riets