Riichter
Riichteren
Riichtere
Richter
juge magistrat
judge public officer
juiz magistrado
de Riichter huet den Ugekloten an där Affär schëlleg gesprach