Riichtscheeter
Richtscheit
règle (de maçon)
régua (de pedreiro)
den Aarbechter huet mam Riichtscheet festgestallt, datt d' Mauer 1 liicht kromm ass