Riserieder
Riesenrad
grande roue attraction
big wheel Ferris wheel
roda-gigante
op der Kiermes si mer op d' Achterban 1 an op d' Riserad 1 gaangen