Risikopatientinnen
Risikopatientinne
Risikopatientin
patiente à risque
paciente de risco mulher, rapariga
well ech als Risikopatientin gëllen, gouf ech relativ séier géint de Coronavirus geimpft