Ritualer
1
Ritual Zeremonie
rituel cérémonie
ritual cerimonial
de Fuerscher hat d' Chance, 1 en aalt Ritual vun deem Vollek däerfen ze filmen
2
Ritual Gewohnheit
rituel habitude
ritual hábito
d' Kanner 1 si frou mat feste Ritualer , 1 wann se an d' Bett 1 ginn