rituell
rituel rituellement
ritual ritualmente
et gëtt niewent rituellen och hygieenesch Grënn, fir Jongen ze beschneiden
a verschiddene Reliounsgemeinschafte ginn d' Déiere 1 rituell geschluecht