Rockstaren
Rockstare
Rockstar
star du rock
rock star
estrela de rock
de Publikum ass ausgeflippt, wéi de Rockstar op d' Bün 1 komm ass