Rollatoren
Rollatore
Rollator
déambulateur (à roues)
rollator wheeled walker
andarilho com rodas
e Rollator ass geduecht, fir enger Persoun, déi onsécher beim Goen ass, Stabilitéit ze ginn