hunn
geronkt
intransitiv
schnarchen
ronfler pendant le sommeil
to snore
roncar ressonar
ech hu schlecht geschlof, well s de déi ganz Nuecht geronkt hues ! 1
EGS elo ass et hallwer eelef, an hie läit nach ëmmer a sengem Bett ze ronken elo ass et hallwer eelef, an hie läit nach ëmmer a sengem Bett déif ze schlofen
schnaarchen
ronken
schnaarchen