Ronschelen
Ronschele
Runzel
ride sillon de la peau
wrinkle of the skin
ruga gelha na pele
fir hiren Alter huet déi Fra ganz wéineg Ronschelen
eis Äppel kréie scho Ronschelen
Fal
Rompel
Ronschel
Fal
Rompel