Rosetten
Rosette
1
Rosette Ornament
rosette ornement
roseta ornato de teto
wann s de de Charakter vun deem Raum wëlls erhalen, muss eng Rosett un de Plaffong kommen
2
Rosette Anus
anus
ânus
wann s de d' Rosett 1 wond hues, da maach e bësse Crème drop!
After
Anus
2
Rosett
After
Anus