Rotzbouwen
Rotzbouwe
EGS
Rotzbengel
morveux gamin
snotty brat
fedelho garoto
dee klenge Rotzbouf huet mat Steng op d' Leit 1 gehäit
Seechert
FAM