Roulementen
Roulemente
Turnus
roulement alternance
rota
revezamento alternância
mir hunn e Roulement , 1 all dräi Stonne gëtt de Chauffer gewiesselt
bei eis am Veräin hu mer e Roulement fir déi verschidde Chargen