VEREELZT
fahrig hastig hektisch
agité nerveux personne précipité geste, mouvement avec précipitation
agitado nervoso pessoa precipitado gesto, movimento com precipitação
d' Serveuse 1 war esou rubbeleg , 1 datt se zwee Glieser gebrach huet
schreif net esou rubbeleg , 1 et kann een näischt liesen!
broseleg
hektesch
VEREELZT
rubbeleg
broseleg
hektesch