Rubel
Rubelen
Rubele
Rubel
rouble
rublo
am Belarus gëtt grad ewéi a Russland mat Rubel bezuelt
mat wéi vill Rubel muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Rubelen am Portmonni?