Rudderen
Ruddere
1
Ruder Riemen
rame aviron
oar
remo objeto
pass op, datt d' Rudder 1 der net an d' Waasser 1 fält!
2
Steuerruder
gouvernail d'un navire
rudder
leme de um navio
am Summer huet mäi Papp mech endlech un d' Rudder 1 vun eiser Yacht gelooss
EGS ech hoffen net, datt déi Partei un d' Rudder 1 kënnt ech hoffen net, datt déi Partei un d' Muecht 1 kënnt
EGS bei eis doheem féiert d' Bomi 1 d' Rudder 1 bei eis doheem decidéiert d' Bomi 1