Rudderer
Ruderer
rameur personne
rower oarsman
remador
fir d' Finall 1 ass eise beschte Rudderer ausgefall