Rügen
Rüge
Rüge Zurechtweisung
réprimande
reprimand
reprimenda repreensão
du kanns frou sinn, wann s de fir déi Dommheet just eng Rüg kriss!