Rutschbanen
Rutschbane
Rutschbahn auf Spielplätzen, in Schwimmbädern
toboggan
slide on a playground, in a swimming pool
escorrega
an der neier Schwämm ass eng Rutschban vu 25 Meter
EGS pass op, d' Stroosse 1 sinn haut déi rengste Rutschban ! 1 pass op, d' Stroosse 1 sinn haut extreem glat