Sabbeldicher
Lätzchen
bavette bavoir
bib for a child
babete babeiro
déi dem Kand e Sabbelduch un, éier s de em z'iesse gëss